Zakonski propisi
5.1.2018. 11:28:18h
Novi zakon o pružanju usluga u turizmu
Novi Zakon koji stupa na snagu sa 01-01-2018 u području pružanja usluga u turizmu donosi bitne novine, neke od njih izdvajamo u ovom članku
razorray15 / flickr.com

Dana 1.1.2018. stupio je na snagu novi Zakon o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 130/17), osim odredbi koje se odnose na ugovore o putovanju u paket aranžmanu i ugovore o povezanom putnom aranžmanu čija je primjena odgođena do 1.7.2018. godine.

U ovaj Zakon u cijelosti je prenijeta Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.11.2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima koja u svrhu zaštite potrošača detaljno razrađuje prava putnika iz ugovora o putovanju u paket aranžmanu i povezano putnom aranžmanu.

Osim toga, novi Zakon u području pružanja usluga u turizmu donosi bitne novine, od kojih izdvajamo:

› u cilju smanjivanja  administrativnih prepreka za započinjanje, ali i nastavak poduzetničke djelatnosti te pojednostavljivanje uvjeta i načina pružanja usluga u turizmu,  ukida se obveza ishođenja rješenja nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za turističku agenciju te ispunjavanje  minimalno tehničkih uvjeta za poslovnicu turističke agencije, kao i rješenje o odobrenju za pružanje usluga u posebnim oblicima turističke ponude i rješenja o odobrenju pružanja usluga iznajmljivanja opreme  za sport i rekreaciju turista;

› turistička agencija više ne mora imati u svakoj poslovnici voditelja zaposlenog u stalnom radnom odnosu već mora imati minimalno jednog voditelja poslovanja zaposlenog u stalnom radnom odnosu;

› ukida se ograničenja broja zaposlenih radnika u internet turističkoj  agenciji, a voditelj poslovanja ove agencije više ne mora imati prebivalište u prostoru stambene namjene  u kojem posluje internet turistička agencija;

› turistički zastupnici (sada turistički predstavnici) više nisu obvezni Ministarstvu turizma dostavljati ugovore o zastupanju turističkih agencija, a sindikati, udruge i škole više nemaju obvezu prijavljivati putovanja koja organiziraju mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije;

› turistički voditelji državljani država ugovornica Ekonomskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije više ne mogu na privremenoj i povremenoj osnovi pružati usluge turističkog vođenja u i na područjima turističkih cjelina (lokaliteta) u RH osim ako ne polože poseban dio stručnog ispita za te lokalitete;

› ukida se obveza vođenja knjige žalbi, a uvodi obveza isticanja obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača te odgovora potrošača na uloženi prigovor;

› ukida se ograničenje broja turista kojima se na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu istovremeno mogu pružati usluge, osim kad je u pitanju organiziranje izleta i turističkog transfera;

› detaljno se uređuju usluge  zdravstvenog i kongresnog turizma, turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, a u pružanje usluga  u turizmu sada su uključene i usluge iznajmljivanja osobnih vozila (rent-a-car) i turističko ronjenje;

› proširuje se krug subjekata koji mogu pružati određene usluge u turizmu, pa tako je to sada omogućeno crkvama i vjerskim zajednicama,  trgovačkim društvima, zadrugama i obrtima organiziranim kao poljoprivredno gospodarstvo, lovoovlaštenicima, ovlaštenicima povlastice za akvakulturu i ribolov, ugostiteljima i građanima;

› smanjuju se iznosi novčanih kazni za prekršaje te omogućuje izostavljanje prekršajnog kažnjavanja za većinu prekršaja ako se utvrđene nepravilnosti uklone u roku koji odredi turistički inspektor.

O tim i drugim novima, te posebno o predugovornim informacijama koje se moraju pružiti   korisniku putovanja prije sklapanja ugovora, obveznom sadržaju ugovora, izvršenju ugovora te  pravima putnika i obvezama i odgovornostima organizatora putovanja i/ili drugog prodavatelja paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana, pišemo u časopisu Financije, pravo i porezi br. 2/18.

Izvor:
TEB poslovno savjetovanje d.o.o. (www.teb.hr)
poveznica na članak: https://www.teb.hr/propisi-i-informacije/sto-je-novo/2017/novi-zakon-o-pruzanju-usluga-u-turizmu.aspx

COPYRIGHT!
Svi tekstovi, slike, zaštićeni trgovački znaci te sa bilo koje druge osnove zaštićeni "objekti/subjekti" zakonom o autorskim ili drugim pravima postavljeni na ovom portalu u vlasništvu su izvora koji je naveden uz određenu sliku ili tekst te su objavljeni uz odobrenje nositelja autorskih prava. Svi materijali sa izvorom Croatialink.com u vlasništvu su našeg portala i mogu se koristiti isključivo uz pismeno odobrenje uredništva portala. Korištenjem odnosno pregledavanjem našeg portala slažete se sa uvjetima korištenja portala.
PRAVNA NAPOMENA!
Portal CroatiaLink.com napravljen je u dobroj vjeri i koristite ga na vlastitu odgovornost.
©CroDodo, 2004 ~ 2024, All rights reserved